چشم اندازمی خواهیم خوشنامترین و معتبرترین شرکت در صنعت نوشت افزار ، محصولات آموزشی، هنری و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان در آسیا شویم.

ماموریت اصلی ما عبارت است تولید، ترویج و توزیع محصولات نوشت افزار، آموزشی، هنری و سرگرمیهای مناسب برای همه سنین در راستای سلامت جسمی و شکوفائی ذهنی کودکان و نوجوانان با رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت بین المللی .

ارزش ها:

رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی محصول، سازگاری با محیط زیست، روح کارآفرینی، صداقت و تعهد، ممنوعیت تبعیض و کار کودکان از ارزشهای بنیادین شرکت هستند و همواره در سرلوحه کار شرکت قرار دارند.

هدف بنیادی ما عبارت است از جایگزینی بازیها و سرگرمیهای مفید و آموزشی به جای بازیها و سرگرمیهای مخرّب و خشونت آمیز .

ما باور داریم که کیفیت زندگی ، موفّقیت و سلامت جسمی و روحی انسانها متاثر از تعلیم و تربیت دوران کودکی آنان می باشد.

ما میخواهیم برای ارتقاء سطح کیفی زندگی کودکان اکنون و بزرگسالان آینده بستر و ابزارهای مناسب و مفیدی ایجاد کنیم.