برگزاری هفتمین نمایشگاه نوشت افزار به زمان دیگری موکول شد

برگزاری هفتمین نمایشگاه نوشت افزار کشور به زمانی دیگر موکول شد، متن نامه ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه نوشت افزار کشور به شرح ذیل می باش...

Continue reading